Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, w zależności od nawiązanych relacji lub udzielonej zgody, są:

 1. DBK Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 2. Bene Trucks Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 3. TRUCK CARE Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 4. Eurotrailer Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 5. Pol-Assur Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 6. Nord Inwest Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 7. Totalparts Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 8. CTC Spółka z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Radoszowskiej 1 A.
 9.  WTC Spółka z o.o., z siedzibą w Długołęce, 55-095 Mirków, przy ul. Polnej 31.
 10. NL-Leasing Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lubowidzkiej 33.
 11. Remo-Car Sp. z o. o., z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1,
 12. NEW TRUCKS Sp. z o.o., z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1.
 13. On Road Truck Services S.A., z siedzibą w Poznaniu, 61-249 Poznań,  przy ul. Obodrzycka 73.

Aktualny kontakt z administratorem, w zależności od nawiązanych przez Państwo relacji lub udzielonej zgody, można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com. Ze wszystkimi administratorami w sprawach związanych z procesem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem email iod@m3mcom.pl.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Informujemy, że administrator, w zależności od nawiązanych przez Państwo relacji lub udzielonej zgody, ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować drogą poczty elektronicznej pod adresem mailowym: iod@m3mcom.pl.

Informacja o celach przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych, w zależności od nawiązanych przez Państwo relacji lub udzielonej zgody, jest:

 • prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami, których dane dotyczą,
 • wykonywanie umów zawartych z osobami, których dane dotyczą,
 • realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów,
 • marketing produktów i usług których dostawcą jest administrator,
 • badania satysfakcji
 • prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów,
 • realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako pracodawcy lub usługodawcy,
 • podejmowanie działań związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub ochroną przed roszczeniami,
 • zapewnienie bezpieczeństwa mieniu i osobom przebywającym na obszarze prowadzenia działalności biznesowej przez administratorów.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla podmiotu danych. Dodatkowo, administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu własnych produktów i usług, ustalaniu, dochodzeniu lub ochroną przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu i osobom przebywającym na obszarze prowadzenia działalności biznesowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. A w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do czasu zrealizowania celu, na rzecz którego zostały pozyskane lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe:

 • potencjalnych klientów,
 • klientów,
 • potencjalnych kontrahentów,
 • kontrahentów,

Rodzaje przetwarzanych danych uzależnione są od charakteru i formy nawiązanego kontaktu,  obejmują w szczególności:

 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, NIP,
 • dane adresowe: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzonej działalności,
 • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,
 • dane elektroniczne: IP,
 • wizerunek utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • fakt, że przetwarzanie może być niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług, ustalaniu, dochodzeniu lub ochroną przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu i osobom przebywającym na obszarze prowadzenia działalności biznesowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, leasingowe, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) , co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się za zgodą organu nadzorczego, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowaniu, z zastrzeżeniem sytuacji, w jakich udzielą Państwo zgodę na takie działania.

Polityka Cookies

 1. Serwis www.truckpoint.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.